Nr. Data Denumire document Deschide
1 21/11/2023 Ofertă vânzare teren Gherghelas Maria DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 09/01/2022 Oferă vânzare teren Gherca Petre Deschide